WARM WELCOME.

We always welcome you to our newest site MY BLOG published with useful informations and helpful Tips for the teachers of Aluva Sub Dt. And also welcomes your Valuable SUGGESTIONS & COMMENTS.

ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാനവാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും മൈ ബ്ലോഗിന് യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

Tuesday, January 22, 2013

TEXT BOOK

ASnb´nc ktµiw

        2013þ14 A²yb\ hÀjt¯bv¡mhiyamb ]mT]pkvXI§fpsS Hm¬sse³ C³Uâv \ÂIp¶Xn\mbn A\phZn¨ncp¶ kab ]cn[n Ignªp.
       cPnÌÀ sNbvX kvIqfpIfpsS F®¯n ap³ hÀjt¯Xnt\¡mÄ Ipdhp ImWp¶p.  kvIqÄ A[nIrXÀ Cu hnjb¯n th­{X {i² ]Xn¸n¨Xmbn¡mWp¶nÃ.  C³Uâv \ÂIm¯ kvIqfpIÄ¡v ]mT]pkvXI§Ä e`n¡nÃ.  C¡mcW¯m hnXcW¯n ]mfn¨IÄ ht¶¡pw.
       CsXmgnhm¡p¶Xn\mbn FÃm hnZym`ymk B^okÀamcpw ASnb´ncambn {][m\m²ym]IcpsS tbmKw hnfn¨p tNÀ¡pIbpw, C³Uâv \ÂIm¯ kvIqfpIÄ GsXÃmsa¶v Is­¯n th­ \S]SnIÄ kzoIcn¡pIbpw sN¿Wsa¶v s]mXphnZym`ymk UbdIvSÀ Adnbn¨n«p­v.
       At§bäw {]m[m\yt¯msS  C¡mcy¯n \S]Sn FSpt¡­XmWv. 

C³Uâv \ÂIp¶Xn\v Cu amkw 24 hsc Ahkcw D­mbncn¡pw.


      
                                                                 (H¸v)
                                                       ]mT]pkvXI B^okÀ
Xncph\´]pcw,
21.1.2013.

No comments:

Post a Comment