WARM WELCOME.

We always welcome you to our newest site MY BLOG published with useful informations and helpful Tips for the teachers of Aluva Sub Dt. And also welcomes your Valuable SUGGESTIONS & COMMENTS.

ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാനവാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും മൈ ബ്ലോഗിന് യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

Saturday, October 27, 2012

Kalolsavam


  
   Beph D]PnÃm ItemÂkhw 2012þ13.
       1. Beph k_v PnÃm Iemtaf 2012 \h¼À 29,30,Unk¼À 1 XobXnIfnembn Bephbn \S¡p9p. cN\m aÂkc§Ä 17/11/2012 î \S¡p¶XmWvv.
2.  kvIqfpIÄ ItemÂkh sh_vsskän (www.schoolkalolsavam.in)  am\z A\pkcn¨v 10/11/12 \pffn cPnÌÀ sNt¿­­XmWv.
       3.bqkÀ t\bnw ,]mÊv thUv Ch¡ý Hmtcm kvIqfntâbpw kvIqÄtImUv  D]tbmKn¡mhp¶XmWv. cPnÌÀ sNbvXXnsâ tIm¸n F C H Hm^okn 12/11/12  F¯nt¡­­XmWv.
   
For more details contact :
              Raju, GUPS Nochima, (Phone No. 8281224618) (Programme Convener)

No comments:

Post a Comment